คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน จิตพฤติกรรมศาสตร์ (Psycho-Behavioral Science) ด้านคุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผู้นำหัวหน้า จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะและคุณธรรมจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง ด้วย LISREL และ Mplus ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานเขียนบทความของท่านยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของประเทศไทยและนานาชาติอีกมากมาย สำหรับการให้บริการวิชาการแก่สาธารณะนั้น ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆ ในหลายหน่วยงาน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และท่านยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิจัย ทางด้านการยอมรับทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่ที่ประชุมนานาชาติที่จัดโดย International Atomic Energy Agency (IAEA)  ด้วยผลงานการวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ ท่านจึงได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีหลายเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจาก Academy of Human Resource Development (Asia Chapter)

 

     สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา Human Resources Development/ Psychology จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

     » ปริญญาโท สาขา Human Resources Development จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

     » ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร


ความเชี่ยวชาญ

     » จิตพฤติกรรมศาสตร์
     » การสนับสนุนทางสังคม
     » ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     » จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     » การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
     » การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม


เบอร์โทร : 0 2727 3109, 08 9968 4031

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่