การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาโท

APP MA

เอกสารประกอบการรับสมัคร ปริญญาโท

MA1MA2

คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาเอก

APP PhD3

เอกสารประกอบการับสมัครปริญญาเอก

PhD1PhD2PhD3

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12

ช่องทางการสมัคร

การสมัครทางไปรษณีย์

11

ทุนการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

13

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

14

ลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ

15

การสมัครสอบประมวลความรู้

9

ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1

การประเมินการสอน

16

ผู้สำเร็จการศึกษา

การแสดงความจำนงรับปริญญา

6

การแต่งกายเข้ารับปริญญา

5

การขอเอกสารสำคัญ

17

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา

การเข้าใช้ Wireless ของ NIDA

7

การใช้งาน Printer ของ NIDA

18

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

8

การเข้าใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด

4

การขอใช้ห้องประชุมคณะฯ

19

การจองเพื่อขอใช้ทรัพยากร เช่น จองสนามกีฬา

2