ac h

ปี 2565

• รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2580) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) และการประเมินแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)", กรมสุขภาพจิต


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การจำแนกแหล่งกำเนิดและการประเมินความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน ขนาดระหว่าง 10-2.5 ไมครอน ขนาดระหว่าง 2.5-1.0 ไมครอน และขนาดระหว่าง 1.0-0.5 ไมครอน ในชั้นบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร", UNIDO


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 
"Application of industry-urban symbiosis and green cheistry for low emission and persistent organic pollutants free industrial development in Thailand พัฒนาทางเลือกทางนโยบายและแผนในการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ", UNIDO


ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมของพฤติกรรมการมีวินัยในตรเองในนักศึกษาปริญญาตรี", สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


• ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "โครงการพัฒนาระบบกลไกบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนานักวิจัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์", กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


• รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "โครงการประเมินแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2561 - 2580) ระยะที่ 1 (2561 - 2565)", กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2564

ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาชุมชนการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2565 - 2570", การเคหะแห่งชาติ


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนและโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable Community ปี 2564", การเคหะแห่งชาติ


ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, 
"โครงการ ปชส.ให้ความรู้ ปภ.", กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์", กระทรวงพลังงาน


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ และศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2571", สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.).


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช.", สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และและระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์", สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ปี 2564", กรมการท่องเที่ยว


• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "โครงการจัดทำหลักสูตร การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", กรมการท่องเที่ยว

ปี 2563

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "สำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์", สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2563", การเคหะแห่งชาติ


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา", สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "พลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) และผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Prime Mover) ในบริบทการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย", กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563", กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในการลดปัญหามลพิษฝุ่นละอองทางอากาศและ แนวทางในการป้องกันสุขภาพ", งบแผ่นดินปี 2563


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการการศึกษาองค์ประกอบเคมีในฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก 10 ไมครอนบริเวณรอบท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังโดยใช้เทคนิค X-ray Fluorescense และ IR spectroscopy", สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงเชิงช่วงเวลาของสารอินทรีย์คาร์บอนและสารไอออนิกที่ละลายน้ำในฝุ่น PM2.5 ในชั้นบรรยากาศสำหรับประเทศไทย", สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยสารอินทรีย์แอโรซอลจากการเผาไหม้ชีวมวลของประเทศไทย", สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ปี 2562

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การเสริมสร้างและส่งเสริมการกำหนดนโยบายและกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิลโลหะอย่างเหมาะสม", องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2562", การเคหะแห่งชาติ

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพแห่งประเทศไทย", กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562", กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "ประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2562", การเคหะแห่งชาติ

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562", สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

• ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การพัฒนาการจัดการประเภทมาตรฐานอาชีพแห่งประเทศไทย", กรมการจัดหางาน

 

• ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ วชิรขจร, "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)", สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส, "การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล: การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบของเครื่องมือ/ตัวแบบสำหรับการติดตามประเมินผลของสำนักงบประมาณรูปแบบใหม่", สำนักงบประมาณ

 

• รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,"วางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในระดับต่างๆ ระยะที่ 1", สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "โอกาสการค้าและการลงทุนจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน", กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปี 2561

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การประเมินความเสี่ยงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้างของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในดินที่เกิดจากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "วิธีบ่งชี้แหล่งเพาะปลูกของข้าวไทยด้วยสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

• อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการถนนทางหลวงคุนหมิง - กรุงเทพฯ", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการจัดการสถาบันอุดมศึกษาไทยและมาเลเซีย", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

• อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "การศึกษานโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสมาชิกอาเซียน", สำนักงบประมาณแผ่นดิน ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปี 2560

• อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์, "บทบาทขององค์การชาวไทยเชื้อสายจีนกับการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษามูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.


• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การกระจายตัวและลักษณะเฉพาะของแบล็คคาร์บอนจากการเผาใหม้ของชีวมวลในเขตละติลูต กลางและต่ำของเอเซียและผลกระทบที่มีต่อภูมิอากาศของภูมิภาครวมทั้งปริมาณน้ำฝนจากลมมรสุม", สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ปี 2559

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในระยะสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ", กรมสุขภาพจิต.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การจัดทำรายงานการศึกษาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่", สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การสำรวจผลการดำเนินงานและการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีส่วนได้เสียสมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปี 2559", การสำรวจผลการดำเนินงานและการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีส่วนได้เสียสมาคมเพื่อนชุมชน ประจำปี 2559.

 

• ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน, "จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (แผนงานวิจัย)", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การวิจัยเพื่อสร้างและหาคุณสมบัติของเครื่องมือวัดจิตและประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่ผู้เรียนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย (โครงการย่อยที่ 2 ภายใต้แผนงานวิจัย จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา)", สำนักงบประมาณ.

 

• ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อสร้างชุดฝึกอบรมอาจารย์ในการพัฒนาจิตพลังจริยธรรมแก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (โครงการย่อยที่ 3 ภายใต้แผนงานวิจัย จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา)", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "ผลของการแพร่กระจายของสารเคมีทางการเกษตรจากแหล่งเกษตรกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสัตว์หน้าดินในระบบนิเวศแม่น้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำท่าจีน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การประเมินผลกระทบทางสังคมจากการสร้างรถไฟรางคู่สายอีสาน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การประเมินความเสี่ยงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้างของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs)ในดินที่เกิดจากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง", สำนักงบประมาณ.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "การศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "ผลกระทบจากการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและปริมาณผลผลิตข้าว", สำนักงบประมาณ.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยาวชน", กองแผนงาน สถาบันบัณฑิต

ปี 2558

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน", สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การจัดทำ การผลักดัน การประเมินผล และการถอดบทเรียน การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่", สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "สวัสดิการชุมชน การสร้างสังคมเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร", สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

 

• อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและดำเนินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในกรณีของพื้นที่รอบโครงการพระราชดำริบึงพระราม 9", สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

 

• อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "การเกื้อหนุนทางสังคมและความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในบริบทชุมชนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์หลากหลาย", สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งและสารก่อกลายพันธุ์ในดินตะกอนของพื้นที่อ่าวพร้าวจังหวัดระยอง", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างทุนมนุษย์ในเขตเมือง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชา", สำนักงบประมาณ.

 

• อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง, "การส่งเสริมการลทุนไทย-จีน", สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การประเมินความเสี่ยงและการกระจายตัวของการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในนาข้าว", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Assessment of Reliability when using Diagnostic Binary Ratios of Polycylic Aromatic Hydrocarbons in Ambient Air Pm10", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้และการสื่อสารการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ สำหรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีป่าชุมชนซึ่งประสบผลสำเร็จในภาคตะวันออก", ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

ปี 2557

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน", สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM 10 ของเขตประกอบการในจังหวัดระยอง ประจำปี 2557", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "โครงการต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน", สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติชุมชน สำหรับชุมชน ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ", การเคหะแห่งชาติ.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "แผนที่ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการ ในเขตประกอบการ ไออาร์พีซี", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ของป่าชุมชนภาคตะวันออก", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การผลิตและเผยแพร่สารคดี สปอตประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพัน์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร", สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาและเปรียบเทียบสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ขององค์ประกอบในฝุ่นละออง PM2.5ช่วงก่อนและขณะเกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันในบริเวณภาคเหนือตอนบน", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา และนักวิชาการไทย (แผนงานวิจัย)", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, "ชุมชน ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "การส่งเสริมการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในชนบทด้วยการพัฒนาบนฐานชุมชน", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

ปี 2556

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "ต่อเนื่องการศึกษาสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM10 ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สี่", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "ต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ในฝุ่นละอองของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สี่", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในตะกอนสึนามิ", Keil University.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาองค์ประกอบธาตุคาร์บอนและอินทรีย์คารืบอนในฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในชั้นบรรยาการศของประเทศไทย", Chinese Academy of Science.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การจัดทำรายงานการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนและข้าราชการ/ผู้นำชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "การวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายด้านเนื้อหาราบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้", สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "พหุสาเหตุของความพร้อมและศักยภาพในการเป็นนักวิจัยของนักศึกษา และนักวิชาการไทย", สำนักงบประมาณ.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากสถาบันพัฒนาองค์กร (องค์กรมหาชน) ประจำปี 2556", สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "การเชื่อมโยงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "Hospital out-patients and in-patients as functions of trace gaseous species and other meteorological parameters in Chaing-Mai, Thailand, from 2007 to 2013", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

ปี 2555

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ระยะที่สาม", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การต่อเนื่องการศึกษาสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละออง PM10 ของเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระยะที่สาม", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของฝุ่นละอองในบรรยากาศ จังหวัด เชียงใหม่", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "ความสำเร็จของการนำนโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติในการลดและขจัดมลพิษทางอากาศ: ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรมมาบตาพุด", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง, "การศึกษาความยากจนและการกระจายรายได้ของครัวเรือนผู้สูงอายุไทย", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "ความมั่นคงทางอาหาร: สิ่งบ่งชี้ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทย", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้นำ และการคาดหวังในจริยธรรมนักการเมืองไทยของผู้นำในชุมชน", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "นโยบายสาะารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการธรรมชาติ", ศูนย์ศึกษาเศรษบกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การต่อเนื่องการศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองของเขตประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยองระยะที่สี่", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "The Potential Impacts of ASEAN Community on the Ministry of Justice's Operations", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบในฝุ่นละออง PM2.5ช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤติปัญหาหมอก ควันในบริเวณภาคเหนือตอนบน", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

ปี 2554

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การจำแนกชนิดสารประกอบกำมะถันของ Pm10 ในชั้นบรรยากาศสงขลาโดยใช้เทคนิค FL-XANES (FLuorescent Mode X-ray Absorption Near Edge Structure)", กระทรวงวิทยาศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาดัชนีการกลายพันธุ์ในฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในชั้นบรรยากาศรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาสารพีเอเอชในผุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในชั้นบรรยากาศรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในพืชพรรณในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณลุ่มน้ำกวงตอนบน จ.เชียงใหม่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การวิเคราะห์สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons:PAHs) ในผลิตภัณฑ์ถั่วแระของบริษัท NISSUI", NIPPON SUISAN KAISHA LTD.

 

• Dr.Indra Prasad Tiwari, "Social welfare systems for a secured and sustainable society in Asia: preparedness and actions", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การออกแบบอุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างอากาศในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากและศึกษา การจำแนกชนิดสารประกอบกำมะถันของ PM10 ในชั้นบรรยากาศโดยใช้เทคนิค FL-XANES", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ปี 2553

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี่เพื่อดักจับโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันหล่อลื่น", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ระหว่าง ATR-FTiR Spectroscopy และIon Chromatography สำหรับการวิเคราะห์องคืประกอบทางเคมีในตัวอย่างฝุ่นละอองของเมืองเชียงใหม่", สถาบันวิจัยซินโครตรอน.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาดัชนีการกลายพันธ์ในฝุ่น PM10 ของเขตเมือง กรุงเทพมหานคร", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟและจากกะลามะพร้าวในการดักจับคลอโรฟอร์มในน้ำประปา", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของสารโพลีไนคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนใน PM10 ของชั้นบรรยากาศเขตเมืองกรุงเทพมหานคร", NIPPON SUISAN KAISHA LTD.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "โครงการประเมินผลสำเร็จตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2553", การเคหะแห่งชาติ.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "การศึกษาดัชนีชี้วัดการกลายพันธุ์ในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบริษัทไออาร์พีซี", บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน).

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "การวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (IWRM) ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา", กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ปี 2552

• ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์, "การเมืองในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "Social Environment and Personal Factors Related to job Satisfaction ,Work Morale and Performance of Government Officials in Risky Areas", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Mindfulness in Risky Situation : A Scale Construction and Research Findings for Human Development in Thailand", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Norms and Techical Knowledge Contributing to Acceptance of Nuclear Power Innovation In Young Thai Aduils", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Knowledge Dimensions and NPP Sites Acceptance in Thai University Students: Implications for Knowledge Management", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.อาแว มะแส, "ชุมชนศรัทธา: แนวทางการพัฒนาสังคมฐานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย", สำนักการคณะกรรมการอุดมศึกษา.

 

• ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, "ลักษณะการดูดกลืนรังสีอินฟราเร็ดในฝุ่นละอองของชั้นบรรยากาศตัวเมืองกรุงเทพมหานคร", กระทรวงวิทยาศาสตร์.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ ทัศนคติ พฤติกรรมการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสุขในชีวิตของเกษตรกร บุคลากรในภาคเอกชน และข้าราชการไทย", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ปี 2551

• รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์, "การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำดัชนีสังคมสู่การปฏิบัติ", สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้", กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินผลโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน", กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์", กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์.

 

• รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, "การประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2551", สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การใช้เทคนิคแบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ตและอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "Effects of psycho - Academic skills training and facilitating factors on thai mathematics teachers' work attitude and supportive behavior", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้", กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "การศึกษาศักยภาพของพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และอนุรักษ์ป่าในพื้นที่มน้ำกวงตอนบน อำเภอดอยสะเก็ดและกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

ปี 2550

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม และลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ขวัญ และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การประเมินผลโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยเครือข่ายสู่ชุมชน", ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

 

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "การศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ", สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "การสำรวจปัญหาความมั่นคงในมิติความคิดเห็นของประชาชน", กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ และข้อเสนอแนะระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่นับถือศาสนาต่างกัน", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : ศึกษากรณีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโบร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

 

• ผศ.ดร.ทิพวรรณ กิตติวิบูลย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม และลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน ขวัญ และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ปี 2549

• รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร, "รูปแบบของแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน", ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมใฝ่รู้และใฝ่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทฤษฏีปฏิสัมพันธ์นิยม", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "กลยุทธ์ครอบครัวไทยแก้วิกฤติจริยธรรมสังคม", คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ปี 2548

• รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, "วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การราชการ", คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.


• รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, "การฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียนของครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.