คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

ผลงานการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท

ปีการศึกษา ชื่อการค้นคว้าอิสระ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
2562 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีศึกษาบ้านดินเสมอ หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา นางสุภาสินี ศรีประเสิรฐ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การปรับตัวของชาวสวนยางพาราในวิกฤตโควิด19 ในเขตอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางสาวอลิสสา ซากามานิ๊ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรศิลปศาสตรมาหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ พ.ต.ท.จรูญ ชัยกิจกรณ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ภาคิน นิจเศษ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การประเมินระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกในโรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นางสาวอารีนา แอเนาะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การจัดการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาเนาะปูโย๊ะ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา นางสาวบาดูรียะ เจ๊ะอาแว ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตำรวจงานสืบสวนคดีความมั่นคงและคดีพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จ.ชายแดนภาคใต้ ร.ต.อ.ธเนศน์ แสงหิรัญ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 เพิงหมาแหงน : วิถึชีวิตสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนแบบพอเพียง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวสุรีรัตน์ ไฝไทร ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับความเครียดในการทำงานของพนักงานของรัฐ นางสาวภัทราพร ถึงโภค รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่เลือกปฏิบัติของพนักงานของรัฐ นางสาวชนากานต์ ศักดิ์เมือง รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับทัศนคติต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวพัชรี ลิ้มโป รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีมารยาทของนักศึกษาปริญญาตรี นางนวรัตน์ ต้องโพธิ์ทอง ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการรับน้องของนักศึกษาปริญญาตรี นางสาววาริธร ช่วยสุวรรณ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายวรกิจ ทีสุกะ อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 ผลกระทบจากการเลือกศัลยกรรมความงามจากหมอกระเป๋า นางสิริรัตน์ วงศ์วิริยางกูร ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย
2562 ประสิทธิผลของมาตรการจัดสวัสดิการในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค นางสาวพิมลัดดา บุญศรี ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการจัดระเบียบคนเร่ร่อนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตกรุงเทพมหานคร นายธนพนธ์ ดำขำ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การศึกษาประสิทธิผลมาตรการควบคุมขอทานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวพรพิมล ประครองใจ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาตรี นายนพดล ทองปรีชา ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มนิยมนักศึกษาปริญญาตรี นายเฉลิมศิลป์ ปิ่นเพ็ชร์ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วาลิด ดางีดิง ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ศักยภาพผู้นำสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การประเมินโครงการเวทีเสวนาสันติสุข ภายใต้ชื่อ "เวทีประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้" กรณีศึกษาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นางสาวโรสมาวัลย์ ไซซิง ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมุ่งอนาคตในนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวกาญจนา สินมา รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นายกฤดิกมล เกิดโต รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน นางสาววิชญาณ พายุคีรี รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางสาวพูนทิพย์ ประจันพล ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรโรงพยาบาลยะลา นางสาวพุทธมาศ คงปราบ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี นางดาร์ลียา สายสหัส ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร นางสาววิชิดาพัชร์ ภูชิชย์ไกรกุล อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ MS.PEIPEI HUANG รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นางสาวพิทยรัศมิ์ ทวีวัฒนะประยูร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย นางสาวปัญญ์ชลี ท้าวแก้ว รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ภาวะหนี้สินของข้าราชการในสังกัดสรรพากรภาค12 ฉันชนก ปัทมบุรินทร์ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2562 ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัตนา ไชยนรินทร์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 ประสิทธิผลในการจัดการกลุ่มของสมาชิกองทุนบทบาทสตรี กรณีศึกษา อำเภอทุ่งยาแดง จังหวัดปัตตานี นางสาวฮามีดะฮ์ ยะโกะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562 การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางปัทมาพร ทองช่วย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

 2561

 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน  นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2561 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน นาง อรียาพร อรุณเนตร ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด นางสาว ณัฏฐนันท์ มิตรเกษม รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2561 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.พัทลุง นางสาว ภัทริตา ทองพูลเอียด รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 2561 กายภาพบำบัดกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว  นาย วรนิพิฐ บุญมาก อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
2561 การจัดการวิสาหกิจชุมชนโคกปริเม็ง ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นาง จรัสศรี ปิ่นจินดา

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

2561 ความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานก่อสร้าง บริษัท ขันอยู่วัฒนา จำกัด นางสาวไพรัช อยู่วัฒนา ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวศศิธร อิ่มเนย ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์ คงควร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววิมลวรรณ นิลโชติ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน นายลักษณ์ สังเกตุใจ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2561 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา นางสาวสุนิสา แวสาและ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวกมลรัตน์ ชัยสุรจินดา ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง
2561 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นางสาวเมทินี แวดอเลาะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2561 การปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางต่อวิกฤตราคายางตกต่ำ : กรณีศึกษาอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นางสาวญีฮานร์ เจะนะ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่