คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บทความ (Publications)

  1. ปีการศึกษา 2562
  2. ปีการศึกษา 2561
ชื่อบทความ    แหล่งตีพิมพ์

ผู้เขียน 

อาจารย์ที่ปรึกษา  
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่งคง กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี วารสารพัฒนาสังคม  23 (1) กมลทิพย์ บุญสุข  ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์:
กรณีศึกษาโพสต์ทูเดย์และแนวหน้า
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ 6 (2) วุฒิพร  ลิ้มวราภัส  ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว อภิเชษฐ์  ทับเมือง  ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วารสารการเมืองการปกครอง 11 (2) สุวิตา  มะมา  ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง
การนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฎิบัติ:
กรณีศึกษา การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของบริษัทเอฟู๊ด
วารสารพัฒนาสังคม 22 (2) วัชระ  สายสมาน  รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม
ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วารสารการเมืองการปกครอง 11 (1)  ต่อสกุล  พุทธพักตร์  ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์
                                                                                                                                                                                                                    
ชื่อบทความ  แหล่งตีพิมพ์  ผู้เขียน  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่า เขตตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  วารสารสมาคมนักวิจัย 25 (2)  กัญญารัตน์  ทุสาวุธ  ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง
 วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 12 (ฉบับพิเศษ)  เปรมศักดิ์  แก้วมรกฎ  รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร
 การศึกษาพุทธปรัชญาเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์มหาวิทยาลัยรังสิต  15 (1)  ชัชฎาภรณ์  อยู่เย็นเป็นสุข  รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม
 การเมืองภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ซับซ้อน: กรณีศึกษาชุมชนตลาดบ่อบัว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 36 (3)  กฤตศ์ติญญาดา  ผาสุข  ผศ.ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์
วิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พ.ศ.2549 – 2557  วารสารพัฒนาสังคม  21 (2)  ชยุตม์  พันธุ์สุวรรณ  รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน  วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 (2)  ณัฐพล  แสนคำ  ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง
 การนำนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฎิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 14 (3)  ว่าที่ร้อยตรีศิระ บุญแทน  รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
  1. ข่าวการรับสมัคร
  2. ข่าวและประกาศ
  3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่