คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ระเบียบข้อบังคับ

 • ข้อบังคับสถาบัน
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2561
PDF Download
  • ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา พ.ศ. 2561
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2558
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 1-4
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 5
PDF Download
  • ประกาศเรื่องการกำหนดโทษการทุจริตในการสอบ
PDF Download
  •  แนวปฏิบัติการขอแก้ผลการศึกษาของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน
PDF Download
 • การตีพิมพ์ของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 
  • ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ก่อนภาค 1/2560)
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
   (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ตั้งแต่ภาค 1/2560 เป็นต้นไป)
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
PDF Download
   

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
 1. ข่าวการรับสมัคร
 2. ข่าวและประกาศ
 3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่