คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การสอบคุณสมบัติ (QE)

  • การสอบคุณสมบัติ (QE)
 
    • ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรแบบ 1 (1.1) และหลักสูตรแบบ 2 (2.1)
PDF Download
    • ประกาศการสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 3/2562
PDF Download
    • สมัครสอบคุณสมบัติ
PDF Download

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่