คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

 • วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก
 
  • หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะภาษาและการสื่อสาร
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 2)
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ 4)
PDF Download
 • วิชาพื้นฐานการบริหารการพัฒนาสังคม (พค 4000)
 
  • เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและการได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา พค 4000 พื้นฐานการบริหารหารการพัฒนาสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก
    
PDF Download

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่