คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ระเบียบข้อบังคับ

 • ข้อบังคับสถาบัน
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2561
PDF Download
  • ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา พ.ศ. 2561
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการสอบไล่ พ.ศ.2558
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 1-4
PDF Download
  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 5
PDF Download
  • ประกาศเรื่องการกำหนดโทษการทุจริตในการสอบ
PDF Download
  •  แนวปฏิบัติการขอแก้ผลการศึกษาของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอน
PDF Download
 • การตีพิมพ์ของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 
  • ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ก่อนภาค 1/2560)
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
   (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรก ตั้งแต่ภาค 1/2560 เป็นต้นไป)
PDF Download
  • ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
PDF Download
   

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่