คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์

 • แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์ และส่งสำเร็จการศึกษา
 
  • FM-SD-THESIS-01 เสนอหัวข้อ+ขอตั้ง อ.ที่ปรึกษา
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-02 ขอสอบหัวข้อเค้าโครง+ขอตั้งกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-03 แบบฟอร์มเค้าโครงวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-04 ผลสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-05 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-06 เอกสารลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนที่ 2
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-07 แบบรายงานความก้าวหน้า
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-08 ขอสอบจบ+ตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-09 ผลสอบวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-10 เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์
PDF Download
  • FM-SD-THESIS-11 เอกสารส่งวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา
PDF Download

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่