stu h

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ศูนย์กรุงเทพฯ
ภาคปกติ

ประกาศ 261 กบ451 ตารางสอบไล่ ป.โท ภาคปกติภาค 2/2564

 

ExamSchedule MA Regular 2 2021  ExamSchedule MA Regular 2 2021 2 
 ExamSchedule MA Regular 2 2021 3  ExamSchedule MA Regular 2 2021 4
 ExamSchedule MA Regular 2 2021 5  ExamSchedule MA Regular 2 2021 6

ภาคพิเศษ

รุ่น 33 ปีการศึกษา 2566

 

รุ่นที่ 27 ภาคพิเศษ

549 ExamSchedule MA BKK27 Summer 2021

ศูนย์ยะลา ภาคพิเศษ

รุ่น 27 ภาค 2/2566 และภาคฤดูร้อน

 

รุ่น 27 ภาค 1/2566

 
 

Exam Schedule Yala g27 1 66

 
 

รุ่น 26 ภาค 1/2565

 

 nida yala 26 2565

 

รุ่น 25 ภาค 1/2565

 

 

calendar MA SDA Yala24 1 2021

 

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF Download

Exam MA SDA Yala25 2 s 2021

รุ่น 25 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

Exam MA SDA Yala24 1 2021

รุ่น 24 ภาค 1/2564

Lorem Ipsum ...

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่น 6 ปีการศึกษา 2566

 

รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565

 

PDF Download

 ExamTable MA PSD G5 2022 Page 1 ExamTable MA PSD G5 2022 Page 2 
 

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

Timetable MA PSD G4 2022 Page 1  Timetable MA PSD G4 2022 Page 2