คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ประจำคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3570

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3119

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3092

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3091

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3113

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3577

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3109
 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 097-002-4384
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3112
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3091
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ ชื่อ-สกุล วัน เวลา
1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
2 ผศ.ดร.อาแว มะแส อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
4 รศ.ดร.นรีนุช  ดำรงชัย อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.
5 ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
6 ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

7 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
8 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
9 ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
10 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
11 ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ จันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
 12 ดร.ภูมิ  เพชรกาญจนาพงศ์ ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่