คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ 665
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 5317
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 5145
รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย 3610
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 6868
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 3524
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 9426
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 6937
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 9207
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 4667
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 5669
ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 7782
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 4815
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 2363
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 3290
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 8935
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 5104

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่