คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ 1061
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส 5700
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง 5502
รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย 3965
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 7537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ 4036
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 10370
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 7819
ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 10027
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 5133
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง 6148
ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 8333
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร 5151
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน 2527
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 3450
อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 9423
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 5329

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่