ab h

dissertation guide 1

          ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม จัดโครงการแนะแนวการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โดยมีทั้งนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 16 และผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
 

ภาพกิจกรรม