ab h

          ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 33 ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชุมชนกุฎีจีน และถนนสายมังกร (เยาวราช) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566
 

ภาพกิจกรรม