ab h

S 34005033

          คณะผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าพบ พล.ต.ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผบ.วทบ. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ของวิทยาลัยการทัพบก เพื่อร่วมสนทนาในเรื่องความคืบหน้าในการทำ MOU ด้านการศึกษาร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้อง 205 วทบ. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
 

ภาพกิจกรรม