ab h

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการ SOCIAL FORUM ในหัวข้อ “ถอดรหัสยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยมีอาจารย์ประจำคณะ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 
และดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านระบบ LIVE Facebook โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้

  • "ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน" และ "ความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
    ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน"
  • "ความสำเร็จและความท้าทายแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน" และ สวัสดิการทางสังคมสำหรับทุกช่วงวัย
    (ตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิต) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน"

 

ภาพกิจกรรม