คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายนักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์
(นักศึกษาเก่า ป.เอก พค.)
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาจิตพฤติกรรมศาสตร์
.
โดย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่