คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายกฤติพจน์ เจริญสุข ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น

con 1

นายกฤติพจน์ เจริญสุข นักศึกษาปัจจุบัน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ประเภทวิชาการ จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่