คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นายสมจิตร สังข์ชม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอตาพระยา (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจังหวัดสระแก้ว) 29 พฤศจิกายน 2565 38
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ 03 ตุลาคม 2565 135
นายนักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 03 ตุลาคม 2565 593
พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม ศิษย์เก่าปริญญาเอก พค. ได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ" 22 กันยายน 2565 326
นายบุญทวี ดวงนิราช ได้รับรางวัล บุคคลคุณธรรม 16 กันยายน 2565 181
นายกฤติพจน์ เจริญสุข ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น 16 กันยายน 2565 136
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผลของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 12 กันยายน 2565 347
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565 159
นางสาวธาริณี อ่อนสา ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565 143
นายบัณฑิต วิริยะวัฒนะ ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565 155

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่