คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คุณทองพูล บัวศรี ศิษย์เก่าพัฒนาสังคมฯนิด้า ได้รับรางวัล "สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566" 16 มีนาคม 2566 14
นายสมจิตร สังข์ชม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอตาพระยา (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษจังหวัดสระแก้ว) 29 พฤศจิกายน 2565 362
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ 03 ตุลาคม 2565 337
นายนักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 03 ตุลาคม 2565 959
พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม ศิษย์เก่าปริญญาเอก พค. ได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ" 22 กันยายน 2565 620
นายบุญทวี ดวงนิราช ได้รับรางวัล บุคคลคุณธรรม 16 กันยายน 2565 404
นายกฤติพจน์ เจริญสุข ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น 16 กันยายน 2565 203
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผลของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 12 กันยายน 2565 438
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565 245
นางสาวธาริณี อ่อนสา ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 12 กันยายน 2565 213

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่