Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

Publications

ปีการศึกษาที่สำเร็จ ชื่อบทความ ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
2020

Nutjira Sumonta, Duchduen Bhanthumnavin, Duangduen Bhanthumnavin, Surasit Vajirakachorn, 
Narisara Peungposop and Saran Phimthong. Psychological, Situational, Religious and Behavioral
Factors Influencing Happiness in Living: An SEM
Approach. International Journal for Innovation Education and Research. 8(4), 42-50.

Dr.Nutjira Sumonta  
2019 Nutcha Permsuphakkul. (2020). The Success of Community-Based Tourism Management in
Chiang Mai Province : A Case Study of Baan Rai Kong King and Maekampong Community,
Chiangmai Province. Christian University Journal. 26(3), (รอเลขหน้า).
Dr.Nutcha Permsuphakkul Assoc.Prof.Dr.Somsak Sammukkeetham
2019 Krittiya Anuwong. (2021). The Development of Appropriate Model and Network Management
Method for Thailand: A Case Study of Networks within The Ministry of Social Development and
Human Security. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 15(2), (รอเลขหน้า)
Dr.Krittiya Anuwong Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
  Krittiya Anuwong and Surasit Vajirakachorn. (2017). The Development of Thai Society toward
Quality Society according to Thailand 4.0 Development Model . Journal of Social Development, 19(1), 197-217.
   
  Surasit Vajirakachorn and Krittiya Anuwong. (2018). Factors Affecting the Efficiency of Local Governments’ Policy Analysis and
Planning Officials on Development Plan Formulation. Local Administration Journal, 11(4), 45-62.
   
2019 Padunchewit, Jularut and Masae, Awae. (2020). Listening to Citizens by Photovoice as a Participatory Action Research (PAR)
Strategy in Resolving Land Conflicts in Thaplan National Park. Journal of Social Sciences. (รอเลขหน้า)
Dr.Jularut Padunchewit  Asst.Prof.Dr.Awae Masae
  Jularut Padunchewit and Awae Masae. (2020). Narrative Deliveration:  Civic Compassion on Land Conflict Resolution in Thaplan
National Park, Wang Nam khiao District, Nakhon Ratchasima Province. Journal of Sociology and Anthropology, 39(1), (รอเลขหน้า)
   
2019 Wanitcha Jantasara. (2020). Power of people with disabilities: The construction of disabled  self – identities and social movements.
Asian Political Science Review. 4(4), (รอเลขหน้า)
Dr.Wanitcha Jantasara Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket
2019 Pol. Col. Apichart Apichanont. (2564). The Implementation of Internet Policy for Child Online
Protection in Thailand. Parichart Journal. 34(2), (รอเลขหน้า).
Pol. Col. Dr.Apichart Apichanont. Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree
2019 Wimonmarn Sawasdee. (2020). Development, Success and Potentiality Development of Tourism
Social Enterprises in Thailand. Journal of Social Development. 22(2), (รอเลขหน้า).
Dr.Wimonmarn Sawasdee Asst.Prof.Dr.Awae Masae
2019 Watunyu Jaiborisudhi. (2019). A Comparative Study on One Tambon One Product (OTOP) of
Thailand and One Village One Product (OVOP) of Japan: An Policy Process Analysis. Japanese Studies Journal, 36(2), 17-39.
Dr.Watunyu Jaiborisudhi ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2019 Kiratikan Sadakorn and แPongthep Chandasuwan. (2020). A Study on Relationship between Human
Capital and Aging Preparedness of Million Birth Cohort Teachers in Primary School affiliated with
Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1. Journal of the Association of Researchers. 25(1), (รอเลขหน้า).
Dr.Kiratikan Sadakorn ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
2019 Santhita Phayungphong. (2020). An investigation of Eldercare Practices in Thailand though Institutional
Logics Lens. ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION. OUTCOME., 7(1), 116-131.
Dr.Santhita Phayungphong Assoc.Prof.Dr.Phichai Ratnatilaka Na Bhuket
2019 Chongpet Janla. (2020). The Creation of Trush Culture in The Organization of Food Cluster in
Chiang Rai Province. Journal of Social Development.  22(2), (รอเลขหน้า)
Dr.Chongpet Janla Asst.Prof.Dr.Li Renliang
2019 Kanyarat Chiewvech and Awae Masae. (2019). The Development of University Social Engagement
Mission through Community Outreach Programs for Enhancing University Uniqueness: A Case of Kasetsart University.
Veridian E-Journal: Humanities, Social Sciences, and Arts, 12(1), 510-530. 
Dr.Kanyarat Chiewvech Asst.Prof.Dr.Awae Masae
2019 Worapat Mekkhachorn, Duchduen Bhanthumnavin, Duangduen Bhanthumnavin, Kosol Meekun,
Shuttawwee Sitsira-at and Saran Pimthong. (2020). Psychosocial Factors Related to Self-Determinatation
Behavior in Learning of Undergraduate Students. Journal of Behavioral Science for Development. 12(1), 74-91.
Dr.Worapat Mekkhachorn Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2018 กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา กฤษณะโชติ บัวหล้า และกาญจนา สินมา. (2562). ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสนับสนุนบุคคลรอบข้างให้เลือกซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ใน การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง
“พลังคุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤตชาติ” วันที่ 14 มิถุนายน 2562. หน้าที่ - . กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
Dr.Ghritphisitt Tangchitprattanar Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
  Ghritphisitt Tangchitprattanar, Duchduen Bhanthumnavin, Duangduen Bhanthumnavin and Saran Pimthong. (2019).
Psychological Characteristics and Situational Factors as Correlate of Buying Behavior Based on Critical Thinking in
Undergraduate Students Veridian E-Journal, Silpakorn University. 12(3), 100-123.
   
2018 Sakdapat, N. (2562). The Greater Bay Area (GBA): Opportunities and Challenges in Thai-Chines Economic Bridging. 
The Eighth Chinese-Thai Strategic Research Seminar (25-29 June 2019). (pp.60-69). Xiamen, China.
Dr.Naksit  Sakdapat  Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
  Naksit  Sakdapat . (2020). Integration of Psychosocial Factors as Correlates to Critical Thinking  Ability in Graduate Students .
Dusit Thani College Journal. 14(1), (389-403).
   
2018 Chakkaphong Keyen., Bhanthumnavin,D., Bhanthumnavin, D. & Meekhun, K. (2019). Effects of Reading and
Writing Persuasive Messages on Career Intentionto be a Professional Farmer among High School Students in Thailand Rural.
Veridian E-Journal,Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts, 12(3), 217-240.
Dr.Chakkaphong Keyen Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
  Keyen , C., Bhanthumnavin,D., Bhanthumnavin, D. & Meekhun, K. (2018). Causal Relationship Model of Career
Intention to be Professional Farmers Among High School Students in Rural Thailand. International Journal of Education
and Psychological Research, 7(4), 34-43. 
   
2018 Soranat Muangkhot and Duchduen Bhanthumnavin. (2018). Antecedents and Consequences of Participative Behavior Related
to Corporate Social Responsibility Projects of Ground Staffs in Thai Airways International. Journal of Behavioral Science for
Development. 10(2), 162-182.
Dr.Soranat Muangkhot  Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin
2018

Prisana Kanjanakuntorn and Supannee  Chaiumporn. (2019). Thai Family Relation Models in the Globalization Era.
Journal of Social Development. 21(2), 164-175.

Dr.Prisana Kanjanakuntorn  รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2018 Chayoot Inprom. (2018). Sufficiency and the New Theory applied to a One-Rai Plot of Land Generating an Income
of 100,000 Baht. Journal of Social Development. 20(2), 1-15.
Dr.Chayoot Inprom Assoc.Prof.Dr.Somsak Sammukkeetham
2017 Jitsupa Kitipadung. (2017). An Analysis of Policy Development: A Case Study of Thailand’s Village and Urban Community Fund.
Veridian E-Journal, 10(5), 320 – 336.
Dr.Jitsupa Kitipadung ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2017 Sirinon Suwanmolee. (2015). Chao Lay in the New Social Movement for  Community and Cultural Survival.
Journal of Social Research. 38(1), 109-136.
Dr.Sirinon Suwanmolee ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
  Sirinon Suwanmolee.  (2016). Social Network Analysis of Disaster Response in 2014 Chiangrai Province Earthquake.
Journal of Social Research. 39(1), 109-145.
   
  Sirinon Suwanmolee. (2017). Inequality Pathway of Rawai Sea Gypsies in Phuket Province.
Walailak Journal of Social Science. 10(1), 89-135.
   
  Sirinon Suwanmolee. (2017). Path Analysis of Causal Factors Influencing Earthquake Mitigation on
Inter-organization Integration in Community Level of Chiang Rai. Journal of Community Development and Life Quality. 5(3), 633-642.
   
2017 Kanitta Yampochai and Awae Masae. (2018). Building a Social Network Model on the Facebook
for Women Love Problem Management. Journal of Social Development. 20(1), 97-118.
นางสาวกนิษฐา  แย้มโพธิ์ใช้  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2016 Supannee Chaiumporn and Vilailak Rungmaungthong. (2014). Food Concepts:
Challenges to Government's Policy on Human Food. Journal of Social Development. 16(2), 103-117.
นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
  Vilailak Rungmuangthong and Supannee Chaiumporn. (2016). People's Empowerment Process for Social Solidarity
of Communities. Journal of Social Development. 18(2), 77-101.
   
2015 Trongkamon Sanamkate and  Duchduen Bhanthumnavin. (2016). Psychological Characteristics,
Internal and External Familial Conditions as correlate of Perceived Appropriated Child-Rearing Practices in
Thai Junior Highschool Students. Journal of Behavioral Science for Development, 8(1), 163-186.
นางสาวตรงกมล สนามเขต Assoc.Prof.Dr.Duchduen Bhanthumnavin

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่