Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ac h

วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการแถลง

 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการความขัดแย้ง เพื่อสร้างความยุติธรรมของชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

การจัดการป่าชุมชนบนพื้นฐำนของกำรจัดกำรภำคี สำธำรณะแบบใหม่ในภำคตะวันออก

 

การส่งเสริมการมีงานทำกับการจัดการ ความหลากหลายของคนพิการในวาระประเทศไทย 4.0.

 

การสร้างแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมบนเฟซบุ๊ก สำหรับการจัดการปัญหาด้านความรักของผู้หญิง

 

Potential Impact of the ASEAN Community on the Ministry of Justice’s Operation

 

ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพัฒนาการศึกษาระหว่างไทยและจีน

 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชน

 

วารสารพัฒนาสังคม -ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (รวมเล่ม)

 

ผู้ติดต่อประสานงาน (ส่งบทความวารสารพัฒนาสังคม)
คุณธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 02-727-3105, 080-296-9635