Graduate School of Social Development and Management Strategy

Select your language

ab h

 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตร ป.เอก กย. คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพให้แก่บุคลากรของศูนย์สำรวจความคิดเห็น NIDA POLL 
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช