คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 13215 Views

 

มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราพื้นบ้าน

กับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน 18/3/62

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

ประชุมเสวนานำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

หัวข้อ “SDG กับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย” 

ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

Credit : https://www.facebook.com/socdev.nida

 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่