คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์

                                                                   ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ชื่อ – สกุล :

จเร สิงหโกวินท์

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร :

-

โทรศัพท์ :

02-727-3570

โทรศัพท์ภายใน :

02-727-3570

e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด :

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระดับการศึกษา :

2541

ปริญญาตรี - (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย)

2546

ปริญญาโท - Master of Arts (Gender, Culture and Modernity)

Goldsmiths College
University of London
(สหราชอาณาจักร)

2553

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Sociology)

Goldsmiths College
University of London
(สหราชอาณาจักร)

ความเชี่ยวชาญ 
 • สังคมวิทยา (sociology)
 • ทฤษฎีสังคม (social theory)
 • การพัฒนาทางเลือก (alternative development)
 • สังคมวิทยาการเมือง (political sociology)
 • การเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement)
 • คนพลัดถิ่นกับนโยบายสังคม (diaspora and social policy)
 • การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และอำนาจทับซ้อน (identity politics and intersectionality)
 • วัฒนธรรมและสื่อศึกษา (cultural and media studies)
 • เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา (gender and sexuality studies)
 • ทฤษฎีเควียร์กับการเมือง (queer theory and politics)
 • ไทยศึกษา (Thai studies)
 • เอเชียศึกษา (Asian studies)
 
ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน
 • พค 4000 พื้นฐานการบริหารการพัฒนาสังคม (Fundamentals of Social Development Administration) (หัวข้อ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ)
 • พค 6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีทางสังคมวิทยา: การวิเคราะห์สังคม (Sociological Paradigms and Theories: Social Analysis)
 • พค 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology)
 • พค 8206 การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)
 • พค 8210 เพศสภาพและเพศวิถีในการพัฒนาระดับโลก (Gender and Sexuality in Global Development)
 • พค 8209 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis)
 • กย 6006 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 • กย 7201 การเมืองโลกและการพัฒนาระหว่างประเทศ (Global Politics and International Development)
 • กย 7203 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียใต้และตะวันออกกลาง (Politics and Development Strategy in South Asia and Middle East)
 • กย 7102 การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น (Decentralization and Local Governance Administration)
 • กย 8210 ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา (Social Movement and Grassroots Politics in Development)
 • กย 8213 สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กับการพัฒนา (Seminar in Cultural Diversity, Ethnicity and Development) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
 1. งานวิจัย
 • สิงหาคม 2553– มกราคม  2554  การเจรจาต่อรองเพื่อพื้นที่สาธารณะ: การนำเสนอเกย์ไทยทางภาพยนตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มีนาคม 2554 – ธันวาคม 2554  สังคมไทยกับการรับรองความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคนรักเพศเดียวกัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มีนาคม 2556 – สิงหาคม2556   วัฒนธรรมเควียร์ร่วมสมัย: การสื่อสารเรื่องเควียร์ในภาพยนตร์ไทยสมัยใหม่ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558    อคติการสร้างตัวละครเกย์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ตุลาคม 2558 – ตุลาคม 2559    อาเซียน: กรณีศึกษาบทบาทและวาทกรรมของสื่อสารมวลชนในประเทศไทย, สำนักงบประมาณ
 • ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   การประกอบสร้างโลกอุดมคติรักเพศเดียวกัน: สื่อรังสรรค์ความรักเพศเดียวกัน คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560   ถอดผ้าขายร่างในละครสาววาย โครงการหนังสือ เมื่อร่างกลายเป็นเพศ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2561  อาเซียน: กรณีศึกษาบทบาทและวาทกรรมของสื่อสารมวลชนในประเทศสิงคโปร์, สำนักงบประมาณ
 • ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561   Subjecting Queer Desires: Pornofication of Normative Masculine Bodies คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กุมภาพันธ์ 2564 – สิงหาคม 2565  มุมมองทางสังคมวิทยาต่อภาพแทนความเป็นกลางของสื่อ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
 • Jaray Singhakowinta. (2011). Politics of Negotiations: Thai Gay Men’s Appropriation of Public Space. The Asian Conference on Cultural Studies 2011 Proceedings (pp. 84-96). Osaka: The International Academic Forum.
 • Jaray Singhakowinta. (2012). Communicating Intimate Equality: Thailand and the Recognition of Same-Sex Love. The 4th International Conference on Language and Communication 2012 Proceedings (pp. 334-339). Bangkok: Graduate School of Language and Communication.
 • Jaray Singhakowinta. (2014). Media Volorization of Feminine Beauty in Thai Public Discourse. Kasetsart Journal Social Sciences, 35(2), 337-345.
 • Jaray Singhakowinta. (2015). Gender Differences in Face Concerns and Behavioral Responses to Romantic Jealousy. NIDA Journal of Language and Communication, 20(25),127-152. (Co-author Chayapa Srivilas).
 • Jaray Singhakowinta. (2016). New Lad: Re-Packaged Masculinity in Men’s Lifestyle Magazines. NIDA Journal of Language and Communication, 21(28), 109-124.
 • Jaray Singhakowinta. (2019). Linguistic Expression and Sexual Identity in Carol (2015). The 7th International Conference on Advancement of Development Administration 2018 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies Proceedings (pp. 1-11). Bangkok: Institute of Development Administration. (Co-author Titipron Duangthong)
 • Jaray Singhakowinta. (2019). The Analysis of Linguistic Features in Annuity Advertisements. Journal of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University, 36(1), 67-106. (Co-author Piyaporn Punkasirikul)
 • จเร สิงหโกวินท์. (2558). อคติทางสังคมกับการสร้างตัวละครเกย์. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หน้า 500-519). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • จเร สิงหโกวินท์. (2560). ถอดผ้าขายร่างในละครสาววาย. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ), เมื่อร่างกายเป็นเพศ: อำนาจเสรีนิยมใหม่ ของเพศวิถีในสังคมไทย (หน้า 150-187). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
 • จเร สิงหโกวินท์. (2563). ความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรสายปฏิบัติการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี, 1(1), 79-95. (เกศราภรณ์ เขียวรอด ผู้แต่งร่วม)
 • Jaray Singhakowinta. (2022). Confrontations and Exchanges of Virtue Ethics: A Study of Dialectical Friendship between Superman and Batman in Comic Books. Journal of Comics and Graphic Novels and Comic, 13(3), 408-431.  https://doi.org/10.1080/21504857.2021.1925719 (Co-author Manatchai Amponpeerapan)
 • จเร สิงหโกวินท์. (2565). สื่อในรัฐไทยกับมายาคติความเป็นกลาง. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ), ส่องอคติสังคม เล่มที่ 1 (หน้า 337-392). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. 
 
 1. บทความวิชาการ
 • Jaray Singhakowinta. (2016). Reinventing Sexual Identities: Thai Gay Men’s Pursuit of Social Acceptance. NIDA Journal Language and Communication, 21(27), 14-40.
 • จเร สิงหโกวินท์. (2556). สื่อฯ ตีตรา: การผลิตซ้ำมายาคติ เกย์ในสังคมไทย. วารสาร NIDA ภาษาและการสื่อสาร, 18(20), 64-76.

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
 1. ข่าวการรับสมัคร
 2. ข่าวและประกาศ
 3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่