คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บทความ (Publications) ปีที่ได้รับการตีพิมพ์

ปีการศึกษาที่สำเร็จ ชื่อบทความ ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
2562
 • นัชชา เพิ่มสุภัคกุล. (2563).
  ความสำเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านไร่กองขิง
  และชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่.
  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 26(3), (รอเลขหน้า).
นางสานัชชา เพิ่มสุภัคกุล รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2562
 • กฤตยา อนุวงศ์, (2564). การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเครือข่าย
  ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย: กรณีศึกษาเครือข่ายในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(2), (รอเลขหน้า)
นางสาวกฤติยา อนุวงศ์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
     
     
2562
 • Padunchewit, Jularut and Masae, Awae. (2020). Listening to Citizens
  by Photovoice as a Participatory Action Research (PAR)
  Strategy in Resolving Land Conflicts in Thaplan National Park.
  Journal of Social Sciences. (รอเลขหน้า)
นางสาวจุฬารัต ผดุงชีวิต ผศ.ดร.อาแว มะแส
 
 • Jularut Padunchewit and Awae Masae. (2020). Narrative Deliveration: 
  Civic Compassion on Land Conflict Resolution in Thaplan National Park,
  Wang Nam khiao District, Nakhon Ratchasima Province.
  Journal of Sociology and Anthropology, 39(1), (รอเลขหน้า)
   
2562
 • Wanitcha Jantasara. (2020). Power of people with disabilities:
  The construction of disabled  self – identities and social movements.
  Asian Political Science Review. 4(4), (รอเลขหน้า)
นางสาววาณิชชา จันทสระ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2562
 • พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์. (2564). การนำนโยบายอินเทอร์เน็ตสาหรับ
  การคุ้มครองเด็กไปปฏิบัติในประเทศไทย. วารสารปาริชาต, 34(2), (รอเลขหน้า).
พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์ ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
2562
 • วิมลมาลย์ สวัสดี. (2563). การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคม
  ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารพัฒนาสังคม, 22(2), (รอเลขหน้า).
นางสาววิมลมาลย์ สวัสดี ผศ.ดร.อาแว มะแส
2562 นายวทัญญู ใจบริสุทธิ์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2562
 • กิรติกาญจน์ สดากร และพงษ์เทพ จันทสุวรรณ. (2563). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์
  และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของครู กลุ่มประชากรรุ่นเกิดล้านในโรงเรียน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1.
  วารสารสามาคมนักวิจัย, 25(1), (รอเลขหน้า).
นางสาวกิรติกาญจน์ สดากร ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ
2562 นางสาวสันทิตา พยุงพงศ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
2562
 • จงเพ็ชน์ จันทร์ลา. (2563). ความไว้วางใจกับความสำเร็จของคลัสเตอร์ด้านการแปรรูปอาหาร:
  กรณีศึกษาตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย. วารสารพัฒนาสังคม, 22(2), (รอเลขหน้า)
นางสาวจงเพ็ชน์ จันทร์ลา ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง
2562 นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผศ.ดร.อาแว มะแส
2562 นายวรภัทร เมฆขจร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561
 • กฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา กฤษณะโชติ บัวหล้า และกาญจนา สินมา. (2562).
  ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
  พฤติกรรมสนับสนุน บุคคลรอบข้างให้เลือกซื้อสินค้าอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
  ใน การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง
  “พลังคุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤตชาติ” วันที่ 14 มิถุนายน 2562. หน้าที่ - กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.
นายกฤทจ์พิสิษฐ์ ตั้งจิตปรารถนา รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
     
2561
 • Sakdapat, N. (2562). The Greater Bay Area (GBA): Opportunities and
  Challenges in Thai-Chines Economic Bridging.  The Eighth Chinese-Thai Strategic
  Research Seminar (25-29 June 2019). (pp.60-69). Xiamen, China.
นายนักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
     
2561 นายจักรพงษ์ เกเย็น รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
     
2561 นายสรณัฐ เมืองโคตร รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
2561 นางปริศนา กาญจนกันทร รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
2561 นายชยุต อินทร์พรหม รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
2560 นางสาวจิตสุภา กิติผดุง ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
2560 นางสาวศิรินันต์ สุวรรณโมลี   ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
     
     
     
2560 นางสาวกนิษฐา  แย้มโพธิ์ใช้  ผศ.ดร.อาแว มะแส
2559 นางสาววิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร
     
2558 นางสาวตรงกมล สนามเขต รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และมีปัญญาเชิงปฏิบัติควบคู่กับคุณธรรม และเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อำนาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารด้านการพัฒนาสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทุนคณะพัฒนาสังคมฯ

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เปิดรับนักศึกษาใหม่โดยมีทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 ประเภท ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สถาบันชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทางสังคม

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับมาตรฐานสากล

ปรัชญา

เรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม

คำขวัญ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม

GSDMS ข้อมูลอัพเดท

ข่าวล่าสุดข้อมูลการรับเข้าเรียนข่าวสารและกิจกรรม

 
 1. ข่าวการรับสมัคร
 2. ข่าวและประกาศ
 3. ข่าวกิจกรรม

GSDMS วารสารแนะนำ 

หนังสือและวารสารที่แนะนำ

สายตรง คณบดี

   ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร โปรดระบุชื่อเรื่องที่ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือแนะนำ เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร ผ่านทางอีเมล  dean.sdas@nida.ac.th  หรือฟอร์มติดต่อนี้

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่