คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Vol 16 No 1 (2014)

cover issue 2884 en US

 วารสารพัฒนาสังคม Journal of Social Development (JSD)

บรรณาธิการแถลง

Supannee Chai-amporn สุพรรณี ไชยอำพร