คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ac h

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาเอก

 

ปีการศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

นักศึกษาปริญญาเอก

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2559

การสร้างตัวแบบโรงพยาบาลนวัตกรรม: ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก

อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2559

People's Empowerment Process for Social of Communities 

วไลลักษณ์ รุ่งเมือง

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 

2558

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ดิณห์ ศุภสมุทร

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2558

จิตลักษณะและเงื่อนไขความสัมพันธ์ภายในและภายนอกครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตรงกมล สนามเขต

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

2558

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

2558

การบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัย

อังศุมาลิน อังศุสิงห์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

ผลงานวิชาการและวารสาร

บทสรุปเชิงวิเคราะห์งานวิจัย

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระปริญญาโท

ประชุมวิชาการ