คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม