คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม