คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า)

BN AD 2021

pdfรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า)

pdfใบสมัคร
Online

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่