คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ab h

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3109

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3112

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3577

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3094

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3091

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท (ศูนย์ฯนอกที่ตั้ง จ.ยะลา)

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3109

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3092

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ ชื่อ-สกุล วัน เวลา
1 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
2 ผศ.ดร.อาแว มะแส อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3 ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
4 รศ.ดร.นรีนุุช ดำรงชัย อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.
5 ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
    พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
6 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
7 ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
    พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
8 ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
9  ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน  พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
    ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.