คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์หลักสูตรสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

โทรศัพท์ : 0-2727-3094
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3092
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทรศัพท์ : 0-2727-3091
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3112
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3109
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3577
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3119
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทรศัพท์ : 0-2727-3570
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3118
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3113
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3294
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2727-3221
โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941

 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours

ที่ชื่อ-สกุลวันเวลา
1รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ตอังคารเวลา 09.00 – 12.00 น.
  จันทร์เวลา 13.00 – 16.00 น.
2ผศ.ดร.อาแว มะแสอังคารเวลา 10.00 – 12.00 น.
  พุธเวลา 13.00 – 16.00 น.
3อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่งอังคารเวลา 09.00 – 16.00 น.
  พฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 น.
4รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพรอังคารเวลา 13.00 – 16.00 น.
5รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจรอังคารเวลา 13.00 – 16.00 น.
  พุธเวลา 09.00 – 16.00 น.
6รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรมอังคารเวลา 13.00 – 16.00 น.
  พุธเวลา 09.00 – 12.00 น.
7รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวินอังคารเวลา 09.00 – 12.00 น.
  พฤหัสบดีเวลา 13.00 – 16.00 น.
8ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์จันทร์เวลา 13.00 – 16.00 น.
  ศุกร์เวลา 09.00 – 12.00 น.
9

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

พุธเวลา 09.00 – 12.00 น.
  พฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 น.
10อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียงอังคารเวลา 09.00 – 12.00 น.
  พฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 น.
11อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์จันทร์เวลา 13.00 – 16.00 น.
  พฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 น.
12ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์จันทร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
13รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสินจันทร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
14ศ.ดร.สนิท สมัครการจันทร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
15ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวินจันทร์เวลา 09.00 – 16.00 น.
16รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์จันทร์เวลา 09.00 – 16.00 น.