คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง
ตำแหน่ง: 
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากรและสังคม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ประชากรและการพัฒนา  การพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ และการประเมินผลกระทบทางสังคม ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปีในการเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วย PICU (ไอซียูเด็ก)โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่สำคัญมากมาย ได้แก่ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชิกครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน" เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลมิมิค: การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL” และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL" และการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาประชากรและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขาวิจัยประชากรและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหิดล

» ปริญญาตรี Bachelor of Nursing Science จากมหาวิทยาลัยมหิดล


ความเชี่ยวชาญ


» การวิจัยประชากรและสังคม

» การวิจัยเชิงปริมาณ

» การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)

» ประชากรและการพัฒนา

» การพัฒนาสังคม

» การจัดการความรู้

» การประเมินผลกระทบทางสังคม

 

เบอร์โทร : 0 2727 3119

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่