คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง
ตำแหน่ง: 
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากรและสังคม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ประชากรและการพัฒนา  การพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ และการประเมินผลกระทบทางสังคม ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปีในการเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วย PICU (ไอซียูเด็ก)โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่สำคัญมากมาย ได้แก่ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชิกครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน" เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลมิมิค: การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL” และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL" และการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาประชากรและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขาวิจัยประชากรและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหิดล

» ปริญญาตรี Bachelor of Nursing Science จากมหาวิทยาลัยมหิดล


ความเชี่ยวชาญ


» การวิจัยประชากรและสังคม

» การวิจัยเชิงปริมาณ

» การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)

» ประชากรและการพัฒนา

» การพัฒนาสังคม

» การจัดการความรู้

» การประเมินผลกระทบทางสังคม

 

เบอร์โทร : 0 2727 3119

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่