คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

                                                  ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
                                                                            : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ประชาคมอาเซียนศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ ท่านจึงได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบัน ไทย-จีน แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ท่านมีผลงานวิจัยทางวิชาการระดับชาติมากมาย เช่น เรื่อง "Four-decade Cooperation in Education Inheritances Millennium Brotherhood Relationship" ,"The Development of Chinese Society with Innovation Management in the Cause of Reforming Deeply and Widely: Forecasts and Analysis of Chinese Society in the Year 2013-2014",“Dancing with the Dragon: The Trans-Asia Railway and its Impact on Thailand”, “China’s Policy on Development of Modern Agriculture, Famers and Countryside” และ “Political System and Current Situation of Thailand”. ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้หลายองค์การ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ และท่านยังเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการเป็นล่ามไทยจีนที่ดี และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการพัฒนา 

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Social Development and Environmental Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

» ปริญญาตรี Bachelor of Arts  สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

 

ความเชี่ยวชาญ

» จีนศึกษา

» ประชาคมอาเซียนศึกษา

» ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

» นโยบายสารธารณะ

เบอร์โทร : 0 2727 3577

แฟกซ์ : 0 2377 6764

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่