คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมกับการพัฒนา ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม งานวิจัยระดับชาติและบทความทางวิชาการที่น่าสนใจของท่าน ได้แก่ "การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ของป่าชุมชนภาคตะวันออก" และ "Community, Individuality and Development in the Globalization Era" และยังให้บริการวิชาการแก่สาธารณะ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี)" ณ จังหวัดเพชรบุรี ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ University of Canberra ในหัวข้อ “Australian Political Studies Association Annual Conference 2015”

 

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท มนุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขา Social Sciences จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา Social Sciences and Humanities จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ

» จริยธรรมกับการพัฒนา

» ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

» การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง

» การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม


เบอร์โทร : 0-2727-3112

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่