คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ดำรงชัย

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษา  การจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีประสบการณ์การศึกษา ตลอดจนการทำงานด้านความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ปี ทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในระดับรากหญ้า มีผลงานที่สำคัญระดับชาติมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งคณะทำงานปฏิรูปด้านการต่อต้านคอรัปชั่น และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น “บริบทของการศึกษาและหน้าที่พลเมืองไทย”เมื่อปี พ.ศ.2557 รวมทั้ง ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Cross-Culture Management Training ให้กับ Mizuho Bank สาขากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา การรับมือภัยพิบัติ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนหลายชิ้นงาน เช่น 3 องค์ประกอบและ 1 เครื่องมือ สู่ความสำเร็จในการรับมือกับภัยพิบัติของญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับการเปลี่ยนผ่านทางความคิดและค่านิยมภายใต้แนวคิด “เซะดะอิรง”, “โบซะอิเคียวอิกุ”: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น, แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนไทยภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง, การบรรเทาภาวะวิกฤติด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษามหาอุทกภัยในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2554 อีกด้วย

 

 

สำเร็จการศึกษา

     » ปริญญาเอก สาขา History and Area Studies จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

     » ปริญญาโท สาขา Behavioral Science จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

     » ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความเชี่ยวชาญ

     » ญี่ปุ่นศึกษา
     » การจัดการภัยพิบัติ
     » การพัฒนาที่ยั่งยืน
    
      

 

เบอร์โทร : 0 2727 3092

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่