คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากรอบรมให้ข้าราชการจังหวัดยะลา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ (SSED's CSR)

ASuvicha1SEP18