คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรให้กับกระทรวงการต่างประเทศภายใต้หัวข้อ “BAT & BEP under the Context of UNIDO” (2nd Batch)