คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Spatial and Temporal Distribution of Carbonaccous Substances and Water Soluble Ionic Species (WSIS) in PM2.5 Collected at Chiang-Mai, Bangkok, and Phuket, Thailand” ในการประชุมวิชาการ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐ