คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง UN เตือนรับมือหายนะโลกร้อนอีกเพียง 12 ปี HardCore News ทางช่อง 5