คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)" โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

 แบบฟอร์มใบสมัคร