คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร และอ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ (พค.กทม. รุ่น9) ได้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สงขลา