คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง “ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ GGC” ในกิจกรรม GGC Knowledge Sharing