คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายณัฐพงษ์ เพชรละออ และนางสาวยุภาวรรณ ดวงอินตา (นศ.ปเอก) พค. ได้รับมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.) ประจำปี 2562