คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ (พค.กทม. รุ่น4) คตง.ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561