คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ (พค.พิเศษ กทม.รุ่น4) คตง. เข้าพบคณบดี และรศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร หลังรับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันไหว้ครู 13 กันยายน 2561