คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง ทางเลือก "ประยุทธ์"- ทางรอดประเทศ ในรายการ “คนเคาะข่าว”