คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ประชุมรายงานผลสรุปโครงการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 77 สนง.กรุงเทพมหานคร