คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เตรียมเป็นนักวิจัยให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ทางช่อง Thai PBS